top of page

歐陽修〈醉翁亭記〉全文語譯


歐陽修〈醉翁亭記〉全文語譯

【全文語譯】


環滁皆山也。其西南諸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,瑯琊也。山行六七里,漸聞水聲潺潺,而瀉出於兩峰之間者,釀泉也。峰回路轉,有亭翼然臨於泉上者,醉翁亭也。作亭者誰?山之僧智仙也。名之者誰?太守自謂也。太守與客來飲於此,飲少輒醉,而年又最高,故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。山水之樂,得之心而寓之酒也。


環繞着滁州城的都是山。城西南面那幾個山峰,樹林和山谷更為優美。遠望草樹茂密而又幽深秀麗的,就是琅琊山了。沿着山路走六七里,漸漸聽到水聲潺潺,從兩座山峰之間流瀉出來的,就是釀泉了。山勢迴環轉過路口,有一座亭子簷角伸張像鳥兒展翅般高踞在泉水上邊的,就是醉翁亭了。修建亭子的人是誰?就是山中的和尚智仙了。替亭子命名的人是誰?就是州官用自己的別號給它命名了。州官和客人來這裏喝酒,喝一點就醉了,而且年齡又最大,所以就自號為醉翁了。醉翁的寄意並不在於喝酒,而在於山水之間。山水中的樂趣,在心中自有領會而借酒來表現了。


若夫日出而林霏開,雲歸而巖穴暝,晦明變化者,山間之朝暮也。野芳發而幽香,佳木秀而繁陰,風霜高潔,水落而石出者,山間之四時也。朝而往,暮而歸,四時之景不同,而樂亦無窮也。


就像太陽出來時樹林中的霧氣消散,雲霧聚攏時巖扉洞穴就變得昏暗,陰暗明朗交替變化,這就是山間的清晨和傍晚了。野花盛開散發出清幽的香氣,樹木枝葉繁茂形成濃密的綠蔭,天氣高爽霜露潔白,水位低落而溪石顯露出來,這就是山間的四季了。早晨往山中走去,傍晚返回城中,四季的景色不同,而樂趣也是無窮無盡了。


至於負者歌於途,行者休於樹,前者呼,後者應,傴僂提攜,往來而不絕者,滁人遊也。臨溪而漁,溪深而魚肥;釀泉為酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,雜然而前陳者,太守宴也。宴酣之樂,非絲非竹,射者中,弈者勝,觥籌交錯,起坐而諠譁者,眾賓懽也。蒼顏白髮,頹乎其中者,太守醉也。


至於挑擔的人在路上唱歌,過路的人在樹下休息,前面的人呼喚,後面的人應答,大家扶老攜幼,往來不停的,就是滁州人出遊了。在溪邊捕魚,溪水很深魚兒肥美;取釀泉水來釀酒,泉水香甜酒色清澈;山中的佳肴野菜,交錯的擺在面前,這是州官舉行宴會了。宴會時盡情享樂,沒有甚麼絃樂管樂,投壺的人中了,圍棋的人贏了,酒杯和籌碼交互錯雜,站起來大聲喧嚷的,所有賓客都很開懷盡情了。容顏蒼老,頭髮花白,頹然醉倒於賓客之間的,是州官喝醉了。


已而夕陽在山,人影散亂,太守歸而賓客從也。樹林陰翳,鳴聲上下,遊人去而禽烏樂也。然而禽鳥知山林之樂,而不知人之樂;人知從太守遊而樂,而不知太守之樂其樂也。醉能同其樂,醒能述以文者,太守也。太守謂誰?廬陵歐陽修也。


不久夕陽落山,人影縱橫散亂,州官打道回府而賓客也跟着離開了。這時樹林裏濃蔭昏暗,鳥兒到處鳴叫,遊人離開後禽鳥都快樂了。可是禽鳥只能理解山林中的樂趣,卻不理解人間的樂趣;很多人只知道跟隨州官遊玩的樂趣,卻不知道州官在享受自己的樂趣了。喝醉了能夠與眾同樂,醒過來能夠寫成文章的人,就是州官了。州官是誰呀?就是廬陵人歐陽修了。


標記:

bottom of page